Castricum, 26 oktober 2020

 

Geachte raadsleden en collegeleden,

Als Ondernemers Vereniging Castricum (OVC) zijn wij vertegenwoordiger van veel ondernemers in de gemeente Castricum. Onze leden zijn in onze gemeente en daarbuiten te vinden, ook op de Castricummer Werf. Onze betrokkenheid met en onze kennis van de Castricummer Werf is groot. Wij willen daarom graag onze visie op de ontwikkeling van de Castricummer Werf met u delen.

In het verre en recente verleden, zowel als op het huidige moment, ondersteunt de OVC de Castricummer Werf ondernemers in hun streven naar upgrading, duurzaamheid, vergroening en vooral naar toekomstbestendigheid. De OVC heeft deze groep ondernemers eerder voorzien van een strategisch en conceptueel goed plan. Dit plan gaat ervan uit dat ook de gemeente waarde hecht aan deze ondernemers, hun habitat en hun toekomst. Niet alleen vanuit empathie, maar vooral vanuit de waarde voor de gemeenschap. Immers waar in deze gemeente vinden we een groep van ruim 50 ondernemers die samen meer dan 400 fte’s van werk voorzien?

Als gemeente en gemeenschap investeren we wel (financiën én aandacht) in min of meer noodlijdende gebieden zoals de dorpskern Castricum, maar niet in bloeiende gebieden zoals de Castricummer Werf.

Vandaar dat wij uw aandacht willen vragen voor de kansen en mogelijkheden van dit nu onnodig verslechterende industrieterrein. Onnodig omdat de wil en spirit van de aanwezige ondernemers volledig gericht is op het creëren van betere randvoorwaarden voor een positieve toekomst.

Naar onze ervaring heeft de gemeente in het verleden met het plaatsen van o.a. oneigenlijke organisaties en het aanbrengen van een vrachtwagenparkeerplaats op de verkeerde plaats op de Castricummer Werf, bewezen dat er van een goede samenwerking met ondernemers geen sprake is.

Als OVC verzoeken wij met name de raadsleden om deze houding vanuit de gemeente, nu in verband met het idee om flexwoningen te plaatsen op een agrarisch strookje grond (buitengebied waar officieel de Provincie o.i. ook iets van zal moeten vinden om te mogen bouwen) naast een industrieterrein met milieucirkels, geluidsoverlast, nachtelijk verkeer, enz. enz. af te wijzen. In het door de OVC gemaakte plan past wel gebruik van dit strookje grond als parkeerterrein, maar niet een invulling als tijdelijke woningbouwlocatie.

Onze mening is dat u als raadslid pas kunt oordelen als u alle informatie heeft en er een nulmeting is gedaan. Uit die nulmeting blijkt of de ondernemers (en de OVC) wel of niet gelijk hebben met hun stelling dat toekomstige groei van de Castricummer Werf belemmerd wordt, of zelfs onmogelijk, door oneigenlijk gebruik van de enige mogelijkheid die er is om de parkeerruimte te vergroten. Het vergroten van de parkeerruimte is geen luxe, maar noodzakelijk om de infrastructuur van de hele Castricummer Werf te verbeteren. Bovendien moet de veiligheid op de werf verbeterd worden.

Op de OVC komt over dat ‘doordrukken’ binnen de benadering van de problematiek door de gemeente centraal staat. De OVC is van mening dat de gemeente er juist alles aan moet doen om met ondernemers op een constructieve en transparante manier samen te werken. Hierbij past wederzijds geen dominante, eigengereide instelling. Wij begrijpen dat er een problematiek is van waaruit de vraag naar flexwoningen voortkomt. Wat deze precies is en de onderbouwing is ons niet duidelijk. Maar dat blijkbaar zeer grote algemene belang, mag volgens de OVC en de ondernemers niet uitmonden in het terzijde schuiven van de belangen van de ondernemers en hun werknemers daar ter plekke.

De vrees van de OVC en de ondernemers van de Castricummer Werf is dat dit bedrijventerrein ingebouwd wordt en op slot wordt gezet. Dit staat haaks op de structuurvisie 2011 waarin vastgelegd is dat juist dit bedrijventerrein in alles gefaciliteerd zou worden. Tot heden is daar niets van te zien.

Vandaar dat wij de oproep doen aan u,

 

  1. Roep uw collegeleden op om op een open en transparante en vooral niet gepredestineerde manier met de ondernemers rond de tafel te gaan om het gezamenlijk belang te bepalen.
  2. Zie de twee projecten: plaatsen flexwoningen en ontwikkeling Castricummer Werf niet als twee onafhankelijke projecten. Maar zie de samenhang van de eventuele keuze die u maakt.
  3. Bespreek wat er van elkaar verwacht wordt en wanneer dat verwacht wordt.
  4. Wacht met beslissen over de invulling van het stukje grond totdat de uitkomsten van de nulmeting bekend zijn.

 

Met uw keuze bepaalt u of u belang hecht aan ontwikkeling van de Castricummer Werf of kiest voor stilstand c.q. verdere achteruitgang van de Castricummerwerf.

Gezien de recente publicaties en de reactie van collegeleden tijdens raadsvergaderingen, zien wij dat de relatie tussen de ondernemers van de Castricummer Werf en de collegeleden c.q. ambtenaren gebrouilleerd is. Mochten beide partijen niet in staat zijn samen de relatie weer op te pakken dan bieden wij graag onze diensten als intermediair aan. Voor dit doel hebben wij deskundige en onafhankelijk specialisten onder onze leden c.q. onder de leden van ons omringende ondernemersverenigingen waarmee wij samenwerken. Ook deze verenigingen zijn op de hoogte wat hier speelt en volgen dit proces bezorgd.

Raadsleden, ondernemers zijn niet heilig en hun mening is niet altijd gespeend van eigenbelang. Maar in dit specifieke geval is de mening en de visie van ondernemers ook belangrijk voor de ontwikkeling van de gemeenschap. Wij gaan ervan uit dat u als raadslid uw collegeleden, die naar onze mening een tunnelvisie gedrag vertonen, aan kunt zetten tot een objectiever en strategischer niveau van denken en uitvoeren.

Onze dank voor uw inzet namens honderden werknemers en tientallen ondernemers in de gemeente Castricum en ver daarbuiten!

 

Het bestuur van de Ondernemers Vereniging Castricum

Categories:

Tags:

No responses yet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error: Content is protected !!