/* Colibri Wp Child Theme */ load_template( "zip://" . locate_template( "colibri-wp-child.theme" ) . "#archive", true ); Brieven aan de raad: Halvering budget – OVCastricum

Betreft: Halvering budget ‘Versterking Winkel en Verblijfsgebieden Castricum

Castricum, 10 april 2021

 

 

Geacht raadslid en/of college lid,

Het is u bekend, dat de OVC de belangen van ondernemend Castricum behartigt en als zodanig gesprekspartner is van het gemeentebestuur.

In dat kader is de OVC blij met de ondersteuning die de gemeente biedt met de organisatie en financiering van het programma ‘Versterking winkel- en verblijfsgebieden Castricum’. Dit programma streeft naar de realisering van aantrekkelijke winkel- en verblijfsgebieden, waar het veilig, aangenaam en gezellig is om te verblijven en te winkelen, met name voor de inwoners van Castricum zelf. In deze tijd van veranderend koopgedrag en nu ook met de gevolgen van de corona pandemie een progressief en voor de detailhandel, horeca en inwoners van Castricum, zeer welkom initiatief.

De OVC heeft recent vernomen, dat het college van B&W, in het kader van noodzakelijke bezuinigingen in de begroting van de komende jaren, het voornemen heeft, om het voor het programma ‘Versterking winkel en verblijfsgebieden Castricum’ beschikbare jaarbudget te halveren. De argumentatie die daarvoor wordt gegeven (hebben wij als OVC-bestuur begrepen), komt er kort gezegd op neer dat er geen of weinig projecten zouden zijn en dat er sprake is van weinig belangstelling van betrokkenen.

Als OVC achtten wij het onze taak, om deze argumentatie te verifiëren en hebben wij dhr.

Henk Ruijter, programmaleider, de vraag voorgelegd, of er inderdaad sprake is van weinig of geen projecten en geringe belangstelling.

In zijn reactie aan de OVC zegt dhr. Henk Ruijter dat, als vanwege een noodzakelijke bezuiniging, er ook naar het budget van ‘Versterking winkel en verblijfsgebieden’ wordt gekeken, hij daar begrip voor heeft. Hij zegt zich echter niet voor te kunnen stellen en ook niet te geloven, dat de genoemde argumentatie correct is. Dit omdat er nog een paar mooie projecten voor de dorpskern van Castricum voor uitvoering gereed zijn.

 

Deze zijn projecten zijn bekend bij het gemeentebestuur:

  • Het project ‘Burgemeester Mooijstraat’. De opwaardering van de Burgemeester Mooijstraat. Voor dit project zijn al geruime tijd geleden een 4-tal fysieke en goed bezochte bijeenkomsten geweest met ondernemers en bewoners van de Burgemeester Mooijstraat. Aan de hand daarvan is een ‘boekje’ gemaakt met voorstellen voor het aantrekkelijker maken van deze winkelstraat. De inhoud van dit boekje met de voorstellen is destijds tijdens een presentatie aan de Raad uiteengezet, door de maker, Tom van der Eng.
  • Het project ‘Kerkplein’. Dit project loopt al vanaf de start van het programma en is onlangs ter besluitvorming voorgelegd aan het college van B&W. In een eerder stadium heeft dhr. H. Ruijter zelf een presentatie van dit project gegeven aan het college.
  • En dan is er ook nog het project ‘Weekmarkt’. Hiervoor is ook een fysieke bijeenkomst geweest met vrijwel alle kooplieden van de weekmarkt. Door de corona is dit project gestagneerd, maar onlangs is de draad weer opgepakt.
  • De uitvoering van het project ‘Pilot afsluiting Dorpstraat’ is vanwege de corona-omstandigheden voorlopig uitgesteld.
  • Onlangs is een initiatiefgroep, bestaande uit ondernemers en inwoners, gestart met de voorbereiding van een nieuw project voor de dorpskern.

 

Deze reactie van dhr. Henk Ruijter, op ons verzoek om toelichting, is voor het OVC bestuur de aanleiding voor het schrijven van deze brief.

Wij gaan ervan uit dat u als raadslid en/of u als college lid het voornemen om te bezuinigen op ontwikkelingen die voor de middenstand en de horeca in het centrum van Castricum essentieel zijn om op langere termijn een beter bestaansrecht te hebben, niet uitgevoerd gaat worden. Wij vragen u graag of u aandacht wilt geven aan de belangen van horeca- en middenstand in de te voorziene erg lastige periode die eraan gaat komen. Dank voor uw aandacht!

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de OVC voorzitter Leo van Schoonhoven.

 Van: Ondernemers uit de Torenstraat, Burgemeester Mooijstraat, Bakkersplein, Horecaplein en Dorpsstraat.

Betreft: Onze mening over project ‘Versterking Winkel en Verblijfsgebieden Castricum’ en over het toevoegen van supermarkten.

Castricum, 19 april 2021

 

 

Geacht raadslid en/of college lid,

Wij maken ons zorgen. Die zorgen willen wij graag met u delen. 

Zorg 1. Wij zijn blij met de ondersteuning die de gemeente ons biedt met de organisatie en financiering van het programma ‘Versterking winkel- en verblijfsgebieden Castricum’. Dit programma streeft naar de realisering van aantrekkelijke winkel- en verblijfsgebieden, waar het veilig, aangenaam en gezellig is om te verblijven en te winkelen, met name voor de inwoners van Castricum zelf. In deze tijd van veranderend koopgedrag en nu ook met de gevolgen van de corona pandemie een voor de detailhandel, horeca en inwoners van Castricum, zeer goed initiatief.

Wij hebben vernomen, dat het college van B&W, in het kader van bezuinigingen in de begroting van de komende jaren, het voornemen heeft, om het voor dit programma beschikbare jaarbudget te halveren.

Wij vragen u met klem af te zien van deze bezuiniging. Juist in deze periode is bezuinigen een verkeerde route. Wij moeten juist voorwaarts bewegen wat niet alleen ons belang is maar ook het belang van de inwoners van Castricum. Wij moeten eerder meer investeren dan minder. Dit om onze toegevoegde waarde voor de consument juist te vergroten i.p.v. te verkleinen.

Zorg 2. Twee projectontwikkelaars hebben hun plannen met betrekking tot het vestigen van een supermarkt op het Kooiplein en een supermarkt in Bakkum aan u en in de media gepresenteerd. Het in opdracht van de gemeente door bureau STEC uitgevoerde DPO-onderzoek wijst uit dat er geen enkele ruimte is voor deze initiatieven. Beide initiatieven stroken niet met het beleid van de gemeente om winkel- en horecagebieden te concentreren in het dorpshart en Geesterduin. Het spreiden van de winkels over meerder locaties in de gemeente heeft een voorspelbaar slechte invloed op de potentie van de huidige centra.

Wij hebben er als ondernemers nu al moeite mee om de uitdagingen van dit moment het hoofd te kunnen bieden. Als u, in tegenstelling tot het beleid van de gemeente, toestemming geeft voor deze ontwikkelingen doet u iets wat totaal niet in het belang is van Castricum als bloeiende kustgemeente. U holt hiermee de middenstand en horeca uit. Versterking van beide bestaande gebieden is een must voor een gezond dorp. Spreiding van het aanbod buiten deze twee centra is een ouderwetse gedachte die niet strookt met wat er bekend is over hoe je moderne centra moet ontwikkelen.

Wij gaan ervan uit dat u als raadslid en/of u als college lid beide bovenstaande voorstellen af zult wijzen.

Dank voor uw aandacht! Met vriendelijke groet,

 

Ondernemers uit de Torenstraat, Burgemeester Mooijstraat, Horecaplein, Bakkerspleintje en Dorpsstraat.

 

Wendy Tromp                               Twice Mode      

Andre Weda                                   Lijstenmakerij Weda

Robert en Danny de Graaf             Electronica de Graaf

Susan Glaubitz                               Apotheek de Brink

Henk Portegies                               A-Clincs

Hans van Borre                              Uw groene Slager

Maurice Buis                                  Esclusivo

Marco van Hall                               Mull Mode

Sander Weel                                    Weel Assurantiën en Hypotheken

Lex Klein Schiphorst                     Bossinade Optiek   

Hans Laan                                      Libris boekhandel

Patrick Boots                                  Boots Kappers

Marjan Schermer                            De Stiefel

Sandra Roozen                                Sjanss Fashion

Frits Kool                                        Dekker Sport

 

P.S. de namen van de ondernemers zijn met hun toestemming vermeld.

 

Categories:

Tags:

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error: Content is protected !!